ورود فناوری واقعیت مجازی برای کامیون ها :

شرکت دایلمر در حال تحقیق تولید و ساخت فناوری واقعیت مجازی برای رانندگان کامیون است ، فناوری جدید واقعیت مجازی سبب می شود که راننده ها بتوانند با تسهیل در حوزه رانندگی جاده ها آشنا بشوند شرکت دایلمر این فناوری را برای نخستین بار در کشور آلمان مورد بررسی و آزمایش قرار داد.
هدف از آزمایش شرکت دایلمر ایجاد قضایی مجازی برای رانندگان و تست فناوری جدید خود بود تا باز خورد رانندگان را درباره تکنولوژی واقعیت مجازی ببیند و با توجه به نظرات رانندگان تکنولوژی خود را ارتقا بدهد و بهتر کند تا مشکلات تکنولوژی واقعیت مجازی کم تر شود.

همچنین شرکت دایلمر با قرار دادن یک گوشی هوشمند برای کنترل فضای مجازی تولید شده و کنترل برخی از متد های موجود در داخل تکنولوژی هوشمند واقعیت مجازی سبب شده است که کاربر بتواند محیط داخلی هدست واقعیت مجازی را خصوصی سازی کرده و احساس نزدیکی و بهتری نسبت به استفاده از هدست هوشمند واقعیت مجازی شرکت دایلمر داشته باشد.
آزمایش انجام شده برای تکنولوژی هدست واقعیت مجازی حدود 20 دقیقه به طول می انجامد که داخل این تست رانندگان مختلف با استفاده از هدست واقعیت مجازی برای اولین بار از تکنولوژی جدید شرکت استفاده میکننده و تجربه خود را با متخصص های این شرکت در میان گذاشته تا بتواند در بهبود آن موثر باشد.